Ochrona praw właściciela znaku towarowego na Ukrainie

Ważnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej jest rozwój własnego znaku towarowego, w tym podczas ekspansji firmy na nowe rynki. Jest to szczególnie ważne w przypadku znaków, które mają już historię i są znane przez konsumentów. W niniejszym artykule przedstawiamy krótkie informacje, które mają na celu zapoznać czytelnika z ogólnymi informacjami o prawach właściciela znaku towarowego i ich ochronie na Ukrainie.

1. Rejestracja znaku towarowego na Ukrainie.

Na terytorium Ukrainy chronione są tylko te znaki towarowe (TM), które są zarejestrowane na Ukrainie lub uznane przez nią za dobrze znane. Rejestracja TM i prawo własności TM na Ukrainie są poświadczone dokumentem o nazwie „Certyfikat Ukrainy na znak towarowy i usługowy” (w dalszej części będzie używany skrót Certyfikat TM). Certyfikat TM jest ważny przez 10 lat i może zostać przedłużony ze względu na określone warunki nieograniczoną liczbę razy na taki sam okres. Należy pamiętać, że rejestracja TM wyłącznie w Polsce nie przewiduję ochrony praw właściciela TM na Ukrainie. Ponadto, ona nie ogranicza innych osób do rejestrowania (w tym nieuczciwie) tej samej lub podobnej TM na Ukrainie.

2. Przeniesienie praw do wykorzystania znaku towarowego na Ukrainie oraz monitorowanie spełnienia wszystkich warunków takiego przeniesienia.

Tylko posiadacz Certyfikatu TM ma wyłączne prawo do przeniesienia swoich praw własności lub praw do wykorzystania znaku towarowego w całości lub częściowo innym osobom na podstawie pisemnych umów o przeniesienie praw lub umów licencyjnych. Przy tym wspomniane umowy muszą spełniać ustalone wymagania ustawodawstwa Ukrainy.

3. Ograniczenia dotyczące importu na terytorium Ukrainy produktów, naruszających prawa właściciela znaku towarowego.

Tylko posiadacz Certyfikatu TM ma wyłączne prawo do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu jego znaku towarowego, w tym do zakazu takiego wykorzystania na Ukrainie. Związane z zakazem czynności posiadacz Certyfikatu TM może wykonać samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (przedstawiciela). Do takich czynności należy, między innymi, wpisanie informacji do odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez służby celne, lub uzyskanie decyzji sądowej o zawieszeniu przejścia przez granicę celną Ukrainy towarów przywożonych lub wywożonych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

4 Monitoring używania znaku towarowego na Ukrainie.

Na Ukrainie istnieje ustalona przez ustawodawstwo lista działań uznawanych za wykorzystanie znaku towarowego. Jednocześnie nie ma żadnego organu państwowego, który monitorowałby nielegalne wykorzystanie znaków towarowych zarejestrowanych na terytorium kraju. Jest to wyłączna odpowiedzialność właściciela znaku towarowego (posiadacza Certyfikatu TM). Takie działania on może wykonywać przez powiernika na podstawie osobno zawartej pisemnej umowy.

5. Działania skierowane na przywrócenie naruszonych praw właściciela znaku towarowego na Ukrainie.

W procesie monitorowania używania znaku towarowego na Ukrainie możliwe jest, między innymi, ujawnienie naruszeń praw posiadacza Certyfikatu TM i zidentyfikowanie osoby naruszającej prawo. Możliwe jest również przywrócenie naruszonych praw właściciela znaku towarowego bez konieczności natychmiastowego zwrócenia się do sądu. W wielu przypadkach w celu przywrócenia praw wystarczy podjęcia odpowiednich środków przedprocesowych, zaczynając od wysłania sprawcy zawiadomień o odpowiedniej treści.

6. Sądowa ochrona praw właściciela znaku towarowego na Ukrainie.

Właściciel znaku towarowego (właściciel certyfikatu TM) ma prawo złożyć wniosek do sądu w celu ochrony swojego prawa. Na Ukrainie takie sprawy są rozpatrywane przez sądy ogólne i gospodarcze. Naruszone prawa mogą zostać przywrócone w sądzie poprzez złożenie pozwu zgodnie z odpowiednimi wymogami, między innymi w celu zaprzestania nielegalnego używania znaku towarowego, odszkodowania strat spowodowanych takimi działaniami.

Oczywiście każdy przypadek rejestracji znaku towarowego i ochrony praw właściciela znaku towarowego jest indywidualny i wymaga profesjonalnych i logicznych działań.  Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.    

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX, mając wieloletnie doświadczenie, oferują swoją pomoc we wszystkich kwestiach, związanych z rejestracją i ochroną praw właściciela znaku towarowego na Ukrainie, a także w kwestiach rejestracji i ochrony praw właścicieli innych przedmiotów prawa własności intelektualnej na Ukrainie.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.    

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Ochrona prawna inwestycji na Ukrainie

•  Biuro R&D na Ukrainie: podstawowe kroki, niezbędne do planowania otwarcia biura

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Copyright © 2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.