Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie (zaktualizowany)

Czy w Ukrainie udostępniane są informacje o osobach prawnych oraz przedsiębiorcach?

W Ukrainie znaczna część informacji o osobach prawnych oraz przedsiębiorcach, którzy są zarejestrowani w Ukrainie, jest udostępniona w rejestrach państwowych. Co więcej, przegląd podstawowych danych większości rejestrów jest darmowy, oprócz przypadków, kiedy wydawany jest odpis (wyciąg) z rejestru.

Jednak wspomniane wyżej informacje nie są zamieszczone w którymś jednym rejestrze, jest ich około stu. Poza tym informacje te są głównie w języku ukraińskim i zawierają terminy specjalne.

Warto też zwrócić uwagę, iż każdy rejestr ma różny okres aktualizacji danych, a więc aktualność informacji na każdą datę może być różna w różnych rejestrach.

Zalecamy korzystanie z darmowo udostępnionych w rejestrach danych tylko na etapie początkowym sprawdzania informacji o kontrahencie.

Decyzję dotyczącą ryzyka współpracy z kontrahentem z Ukrainy należy podejmować na podstawie profesjonalnej analizy pełnego zestawu danych z odpowiednich rejestrów. 

Czy mogą być przydatne informacje udostępnione w rejestrach?

1.Sprawdzanie podstawowych informacji o kontrahencie.

Po pierwsze informacje z udostępnionych w rejestrach danych pozwalają na sprawdzenie podstawowych danych o kontrahencie, a mianowicie:

1/ Nazwa firmy

2/ Numer identyfikacyjny (numer w państwowym rejestrze osób prawnych oraz przedsiębiorcy; odrębnie istnieje jeszcze NIP – numer identyfikacji podatkowej).

3/ Data rejestracji państwowej (data nabycia zdolności prawnych przez osobę prawną czy przedsiębiorcę).

4/ Informacje o wyrejestrowaniu (zakończeniu działalności gospodarczej przez osobę prawną).

5/ Informacje o postępowaniach upadłościowych, sanacyjnych lub likwidacji czy reorganizacji osoby prawnej lub przedsiębiorcy.

6/ Informacje o upoważnionej osobie do wykonania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej (kierownik, dyrektor itp.).

7/ Informacje o ograniczeniach do wykonania czynności prawnych przez kierownika, dyrektoraitp.

8/ Beneficjent (beneficjenci) (osoby, mające faktyczną kontrolę nad spółką bezpośrednio lub poprzez inne osoby).

Wskazane informacje zawarte są w jednym rejestrze - Jednolity Rejestr Państwowy OsóbPrawnych, Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych.

Zobaczyć wyżej wymienione informacje w rejestrze można za darmo, a uzyskać wskazane informacje w postaci wyciągu lub odpisu – po uiszczeniu opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

Jeśli potrzebują Państwo algorytmu kroków do uzyskania danych z Jednolitego Rejestru Państwowego Osób Prawnych, Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych lub pomocy w korzystaniu z Rejestru – prosimy do nas napisać.

2.Ujawnienie oczywistych problemów.

Przegląd udostępnionych danych pozwala również na ujawnienie oczywistych problemów kontrahenta, na przykład:

- niedopłata podatku w Ukrainie; niewykonanie zobowiązania kontrahenta przed budżetem Państwa powoduje ograniczenia w zarządzaniu finansami, mieniem ruchomym oraz nieruchomościami, co może mieć negatywne skutki dla ważności umowy oraz uniemożliwić jej wykonanie;

- zakaz zarządzania nieruchomościami, który zwłaszcza dotyczy zabezpieczenia wykonania zobowiązań;

- postępowanie sądowe i decyzje sądowe dotyczące kontrahenta; analiza charakteru takich postępowań i decyzji pozwala na zrozumienie tego, w jaki sposób kontrahent wykonuje swoje zobowiązania i jakie istnieją ryzyka, związane z zobowiązaniami, które nie zostały wypełnione;

- postępowania egzekucyjne na Ukrainie, zwłaszcza dotyczące windykacji należności (więcej w artykule Egzekucja komornicza na Ukrainie)

Jednak w większości wypadkach podczas korzystania z Rejestru należy używać pewnego algorytmu wyszukiwania danych oraz profesjonalnej interpretacji informacji w celu zrozumienia istniejącego ryzyka i konsekwencji, które mogą się pojawić.

Jakie negatywne skutki może mieć korzystanie z udostępnionych w rejestrach informacji ?

Nie zalecamy podjęcia decyzji, dotyczących kontrahenta, wyłącznie na podstawie danych, uzyskanych w wyniku przeglądania udostępnionych danych, zwłaszcza dlatego, że:

1/ różne rejestry mają różny okres aktualizacji, to znaczy – różną aktualność informacji, co może spowodować sytuację, w której różne rejestry zawierają informacje, wykluczające się wzajemnie;

2/ dane rejestrów zawierają specyficzne terminy w języku ukraińskim, tylko znajomość których pozwala na identyfikację możliwego ryzyka wykonania warunków umowy czy okoliczności, niepozwalających na jej wykonanie;

3/ przeglądanie udostępnionych danych w wersji darmowej w jednym czy kilku rejestrach z reguły nie daje pełnej informacji, co może spowodować błędne wnioski dotyczące kontrahenta; podczas gdy rozszerzone informacje, zawarte w odpisach (wyciągach) z jednego lub więcej rejestrów, zapewniają więcej możliwości do identyfikowania ryzyka dotyczącego kontrahenta; należy również zauważyć, że zrzut ekranu ze strony odpowiedniego rejestru nie jest dowodem w Ukraińskim Sądzie Gospodarczym (więcej w artykule Windykacja sądowa na Ukrainie);

4/ dane rejestrów potrzebują profesjonalnej interpretacji w celu ujawnienia oraz adekwatnej oceny ryzyka wdrożenia skutecznych strategii w celu zapewnienia interesów gospodarczych.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne

•  Windykacja należności na Ukrainie: monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie: nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media 

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram.

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 03 lutego 2020 roku.

Copyright © 2014-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.