Polityka prywatności (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. („Agencja”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników serwisu internetowego. Agencja stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administratorem danych jest Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie (dokładny adres w sekcji Kontakt).Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail, telefonicznie lub poprzez messengery (namiary w sekcji Kontakt) lub pisemnie na adres siedziby Agencji w sekcji Kontakt.Agencja przetwarza dane identyfikujące, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP w celu: umożliwienia odpowiedzi na pytania, zadane w formularzu kontaktowym; zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencji, w szczególności polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo-księgowej; realizacji prawnie uzasadnionych interesów Agencji, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.Przetwarzanie danych osobowych przez Agencje opiera się na zgodzie, jeżeli została wyrażona przez korzystanie z formularza kontaktowego bądź zostało zaakceptowane oświadczenie dotyczące przechowywania plików cookies (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć (np. spamu), co stanowi uzasadniony interes prawny administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, oprócz Agencji, jednak wyłącznie zaufani partnerzy, wśród których są: podmioty świadczące na rzecz Agencji usługi oraz podwykonawcy Agencji w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń Agencji na podstawie umów, w szczególności:współpracujący z Agencją adwokaci, radcowie prawni, notariusze, audytorzy, doradcy podatkowi, księgowi oraz inne podmioty świadczące usługi prawne oraz inne i samodzielnie decydujące ocelach i sposobach przetwarzania danych, nabywcy wierzytelności, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, władzy państwowe, samorządy), podmioty świadczące na rzecz Agencji: usługi –płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, informatyczne, dostawcy usług marketingowych, firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania.Agencja może przekazywać dane do państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym, a mianowicie Google LLC z siedzibą Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.Wszystkie dane osobowe, które Agencja wykorzystuje, pochodzą bezpośrednio od użytkownika, tj. zostają przekazane, wypełniając formularz kontaktowy.To, jak długo Agencja będzie przetwarzać dane osobowe, zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania i trwa do momentu ustania ww. interesu lub zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, np.: w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez użytkownika tej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub zgłoszenia żądania usunięcia danych; w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu istnienia uzasadnionego interesu administratora danych; w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy/umów –do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia; w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przedroszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń; w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na Agencji obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.Agencja informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu ze strony internetowej korzysta z usługi GoogleAnalytics, w ramach których wykorzystywane są pliki cookies gromadzone na komputerze użytkownika, innych urządzeniach lub w przeglądarce internetowej użytkownika. Informacje wygenerowane przez pliki cookies odnośnie sposobu korzystania ze serwisu są przekazywane i archiwizowane przez Google. Google wykorzystuje zgromadzone pliki cookies dla celów monitorowania zachowań użytkownika na stronie internetowej oraz opracowywania na tej podstawie raportów w przedmiocie aktywności użytkowników korzystających ze strony internetowej. Pozwala to na dostosowywanie treści publikowanych na naszym blogu do zainteresowań oraz preferencji użytkownika.Użytkownicy portalu mogą w każdym czasie blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika.Oprócz prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub prawa do rezygnacji z otrzymywania informacji od Agencji, przysługuje użytkowniku również prawo do: dostępu do swoich danych; sprostowania swoich danych; usunięcia swoich danych; ograniczenia przetwarzania swoich danych; przeniesienia swoich danych.Niezależnie od powyższego użytkownik może złożyć skargę do krajowego organu nadzoru w sytuacji, gdy Agencja naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).