Umowa o zachowaniu poufności (NDA) 

Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. zachowuje poufność przekazanych przez użytkownika do portalu internetowego, w tym przezformularz kontaktowy, dokumentów oraz innej informacji niezależnie od zawarcia umowy pisemnej.

Informacje poufne oznaczają wszelkie ujawniane przez użytkownika portalu internetowego w kontekście relacji umownych i pozaumownych informacje techniczne lub biznesowe, które są jasno określone jako poufne lub zastrzeżone w chwili ujawnienia oraz w związku ze swoim charakterem są rozpoznawalne jako potencjalnie poufne.Agencja zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych użytkownika portalu internetowego, nie ujawniania takich Informacji poufnych stronie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej oraz niewykorzystywania takich Informacji poufnych do celów innych niż cel, w którym te informacje były przekazane przez użytkownika serwisu internetowego.Agencja może ujawnić Informacje poufne swoim przedstawicielom lub podwykonawcom, dla których uzyskanie dostępu do tych informacji jest konieczne w celu umożliwienia wykonywania praw i/lub obowiązków wynikających z celu, w którym te informacje były przekazane przez użytkownika portalu internetowego i którzy są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie zasadniczo podobnym do zasad zawartych zachowania poufności zaakceptowanych przez Agencję. Agencja jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenie warunków umowy o zachowaniu poufności przez siebie lub swoich przedstawicieli oraz podwykonawców.Agencja może ujawnić informacje poufne trzeciej stronie w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa ukraińskiego. Agencja zobowiązana do takiego ujawnienia powinna niezwłocznie zawiadomić użytkownika portalu internetowego o takim żądaniu lub wymaganiu ujawnienia (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).Na żądanie użytkownika portalu internetowego oraz w zakresie swoich uprawnień do zachowania Informacji poufnych Agencja niezwłocznie zniszczy lub zwróci użytkownikowi portalu internetowego, wedle uznania Agencji, wszystkie materiały zawierające Informacje poufne użytkownika portalu internetowego oraz wszystkie ich kopie, w tym kopie elektroniczne.Wszystkie Informacje poufne pozostają jedyną i wyłączną własnością użytkownika portalu internetowego.NDA podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory i roszczenia wynikające lub pozostające w związku z NDA będą podlegały rozpoznaniu przez właściwy sąd w Polsce. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w NDA mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.Umowa o zachowaniu poufności (NDA) jest integralną częścią każdej umowy o świadczeniu usług przez Agencję.Dowiedzieć się o Polityce prywatności (RODO) Agencji.