Postępowanie upadłościowe na Ukrainie: odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej (zaktualizowany)

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego na Ukrainie wymaga starannego przygotowania, co jest związane z koniecznością podjęcia szeregu czasochłonnych czynności.

Ważne jest, aby w odpowiednim czasie rozpoznać potrzebę takiej procedury jeszcze na etapie monitoringu kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań , również w czasie windykacji sądowej  lub egzekucji komorniczej .

Zidentyfikowane we właściwym czasie ryzyko bankructwa pozwala wykorzystać wszystkie możliwości windykacji długu również w przypadku upadłości.

W celu zrozumienia ogólnych zasad procedury postępowania upadłościowego na Ukrainie, zalecamy zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Kto może wystąpić inicjatorem (rozpocząć) postępowania upadłościowego? 

Zainicjować postępowanie upadłościowe może:

- dłużnik lub wierzyciel - w celu przywrócenia wypłacalności dłużnika poprzez procedurę sanacji oraz restrukturyzacji;

- wierzyciel - w wypadku, kiedy nie ma możliwości wypłaty roszczeń finansowych dłużnika inaczej, niż poprzez stosowanie procedury likwidacyjnej;

- dłużnik - osoba fizyczna i dłużnik - przedsiębiorca - w przypadku niewypłacalności dłużnika - osoby fizycznej lub przedsiębiorcy postępowanie może zostać wszczęte wyłącznie na życzenie dłużnika.

Czy można zainicjować sanację dłużnika przed wszczęciem postępowania upadłościowego? 

Dłużnik według decyzji założycieli (uczestników, akcjonariuszy) ma prawo zainicjować procedurę sanacji przed wszczęciem postępowania upadłościowego.

Który sąd prowadzi postępowanie upadłościowe na Ukrainie?

Sprawami upadłościowymi zajmują się sądy gospodarcze znajdujące się w lokalizacji dłużnika.

Jakie dokumenty są wymagane do wszczęcia postępowania upadłościowego?

Oświadczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego powinno zawierać, między innymi, określone dane dłużnika i wierzyciela, a także opis okoliczności, będących podstawą zwracania się do sądu. Do oświadczenia wierzyciela o wszczęciu postępowania upadłościowego należy dołączyć w tym potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (w większości przypadków) oraz potwierdzenie wpłaty wynagrodzenia w określonej kwocie na rzecz doradcy restrukturyzacyjnego (w języku ukraińskim zwanego „arbitrażnyj kerujuczyj”).

Jakie pytania rozwiązuje sąd przy wszczynaniu postępowania upadłościowego?

W decyzji o wszczęciu postępowania upadłościowego sąd, między innymi, odnotowuje uznanie roszczeń wierzyciela i ich wielkość, wprowadzenie moratorium na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, naznaczenie zarządcy nieruchomościami dłużnika, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia roszczeń wierzycieli poprzez zakaz dłużnikowi oraz właścicielowi mienia dłużnika decydować o likwidację, reorganizację dłużnika, a także podejmować decyzję w sprawie innych kwestii, określonych zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Jakie procedury sądowe można zastosować wobec dłużnika?

Wobec dłużnika - osoby prawnej mogą być stosowanie następujące procedury prawne: rozporządzenie mieniem dłużnika, sanacja dłużnika, likwidacja upadłego.

Wobec dłużnika - osoby fizycznej stosowane są następujące procedury prawne: restrukturyzacja długów dłużnika i umorzenie długów dłużnika.

Jakie umowy dłużnika można uznać za nieważne?

Należności dłużnika po wszczęciu postępowania upadłościowego lub w określonym terminie poprzedzającym wszczęcie postępowania upadłościowego mogą zostać unieważnione przez sąd gospodarczy w ramach postępowania upadłościowego na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego lub wierzyciela, jeżeli spowodowały straty dłużnikowi lub wierzycielom na podstawach określonych przez ustawodawstwo.

Jaki jest termin likwidacji dłużnika?

Sąd ustala okres, w którym likwidator jest zobowiązany do likwidacji dłużnika, jednak okres ten nie może przekraczać maksymalnego okresu określonego w ustawodawstwie ukraińskim. Dłużnik zostaje zlikwidowany od dnia wpisu do Jedynego Rejestru Państwowego informacji o rozwiązaniu osoby prawnej - upadłego.

Przygotowanie do postępowania upadłościowego we właściwym czasie a także profesjonalne przeprowadzenie postępowania upadłościowego umożliwia dłużnikowi odzyskanie swojej wypłacalności, a wierzycielowi - uzyskanie spłaty zadłużenia. 

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza na Ukrainie, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 02 marca 2020 roku.

Copyright © 2015-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.